Press "Enter" to skip to content

เกษตรกรอินเดียได้รับผลกระทบหนักจากคำสั่งปิดเมือง

admin 0

เกษตรกรอินเดียได้รับผลกระทบหนักจากคำสั่งปิดเมืองทั่วประเทศเป็นเวลา 21 วัน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถนำออกไปขายได้ เพราะการขนส่งถูกระงับ

เกษตรกรทางภาคตะวันตกของอินเดียได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากคำสั่งปิดเมืองทั่วประเทศเป็นเวลา 21 วัน ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี เวลานี้ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถนำออกไปขายได้ เนื่องจากการขนส่งถูกระงับ ขณะที่นักท่องเที่ยวในประเทศก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและสตรอว์เบอร์รี ต้องนำผลผลิตมาเลี้ยงสัตว์ และแบ่งปันให้เพื่อนบ้านนำไปเลี้ยงสัตว์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีแรงงานอพยพจำนวนมากที่ต้องตกงาน ขาดรายได้ ขณะที่บางส่วนต้องเดินทางออกจากเมืองใหญ่ เพื่อกลับบ้านเกิด สำหรับอินเดียพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วกว่า 3,000 ราย และมีผู้เสียชีวิต 86 ราย